San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig

San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-0 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-0 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-1 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-1 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-2 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-2 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-3 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-3 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-4 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-4 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-5 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-5 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-6 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-6 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-7 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-7 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-8 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-8 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-9 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-9 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-10 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-10 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-11 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-11 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-12 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-12 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-13 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-13 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-14 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-14 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-15 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-15 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-16 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-16 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-17 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-17 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-18 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-18 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-19 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-19 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-20 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-20 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-21 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-21 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-22 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-22 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-23 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-23 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-24 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-24 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-25 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-25 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-26 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-26 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-27 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-27 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-28 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-28 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-29 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-29 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-30 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-30 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-31 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-31 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-32 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-32 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-33 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-33 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-34 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-34 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-35 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-35 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-36 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-36 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-37 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-37 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-38 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-38 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-39 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-39 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-40 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-40 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-41 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-41 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-42 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-42 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-43 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-43 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-44 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-44 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-45 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-45 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-46 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-46 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-47 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-47 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-48 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-48 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-49 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-49 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-50 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-50 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-51 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-51 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-52 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-52 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-53 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-53 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-54 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-54 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-55 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-55 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-56 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-56 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-57 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-57 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-58 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-58 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-59 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-59 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-60 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-60 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-61 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-61 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-62 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-62 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-63 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-63 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-64 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-64 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-65 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-65 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-66 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-66 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-67 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-67 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-68 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-68 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-69 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-69 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-70 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-70 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-71 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-71 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-72 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-72 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-73 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-73 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-74 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-74 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-75 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-75 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-76 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-76 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-77 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-77 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-78 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-78 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-79 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-79 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-80 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-80 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-81 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-81 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-82 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-82 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-83 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-83 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-84 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-84 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-85 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-85 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-86 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-86 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-87 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-87 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-88 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-88 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-89 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-89 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-90 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-90 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-91 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-91 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-92 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-92 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-93 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-93 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-94 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-94 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-95 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-95 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-96 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-96 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-97 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-97 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-98 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-98 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-99 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-99 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-100 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-100 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-101 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-101 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-102 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-102 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-103 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-103 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-104 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-104 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-105 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-105 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-106 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-106 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-107 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-107 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-108 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-108 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-109 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-109 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-110 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-110 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-111 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-111 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-112 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-112 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-113 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-113 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-114 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-114 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-115 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-115 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-116 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-116 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-117 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-117 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-118 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-118 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-119 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-119 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-120 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-120 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-121 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-121 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-122 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-122 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-123 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-123 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-124 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-124 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-125 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-125 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-126 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-126 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-127 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-127 blur
San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-128 San Vincente del Raspeig, San Vincente del Raspeig foto-128 blur
Statige villa geschikt voor de ultieme Bed & Breakfast!

Price   € 669.000 k.k.

Description

Nelemans Real Estate heeft het genoegen om deze bijzondere mooie en grote villa te presenteren op onze website. Deze traditionele Spaans statige villa heeft maar liefst 8 slaapkamers en kan na wat liefde de ultieme Bed & Breakfast worden! De villa ligt op slechts vijftien autominuten van de internationale haven van Alicante en op twintig minuten van de mooie zandstranden van de stad! 

De villa heeft wat aandacht nodig maar heeft zeer veel potentie en zeker voor iemand die iets bijzonders wilt.

Interesse om deze woning snel te bezichtigen? Laat het ons weten!

Details

Transfer

Price
€ 669.000 k.k.
Status
Available
Zipcode
3034

Build

House type
Villa, Detached house
Build type
Existing
Build year
2000

Surface and volume

Living surface
353m²
Plot surface
1.108m²

Layout

Rooms
9
Bedrooms
8
Bathrooms
6
Floors
4
Facilities
Outdoor pool, Garage

Exterior areas

Location
Near quiet road, In residental area
Balcony
Yes

Location

[ { "lat": 38.3955441, "lng": -0.5220973 } ]

INTERESTED IN THIS PROPERTY?

Fill in your details and we will contact you as soon as possible for an appointment or more information.

The form has successfully been sent. We wil contact you as soon as possible.

Something went wrong while sending the contact form. Check if you correctly filled in all required fields and try again.

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms